MENU

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

a. Prevádzkovateľ portálu podnosom.sk ďalej len ’PP’ je: Ing. Peter Čeklovský , PC studio , 072 02 Horovce

b. Portál podnosom.sk umožňuje registráciu poskytovaných služieb, ich vyhľadávanie a vzájomné porovnanie.

Tieto všeobecné podmienky ďalej len ’VP’ upravujú pravidlá používania portálu podnosom.sk užívateľmi a prevádzkovateľmi službieb. Ďalej upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom služby a prevadzkovateľom portálu a vzťah medzi užívateľom a prevadzkovateľom portálu.

 

II. Základné pojmy

a. Prevádzkovateľ služby ďalej len ’PS’ je fyzická alebo právnicka osoba, ktorá je opravnená podnikať v rozsahu registrovaných služieb na portáli podnosom.sk

b. Služba – služba poskytovaná prevádzkovateľom služby.

c. Užívateľ - návštevník portálu podnosom.sk využívajúci jeho služby.

 

III. Registrácia prevádzkovateľa služby

a. Každý Prevádzkovateľ služby, ktorý má v záujme využívať služby portálu podnosom.sk má povinnosť zaregistrovať sa prostredníctvom registračného formulára na portali podnosom.sk.

b. Registrácia pre poskytovateľov služieb je zdarma.

c. Vyplnením registračného formulára a jeho odoslaním, prevádzkovateľ služieb potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami používania portálu podnosom.sk a zároveň súhlasí bez výhrad s ich aktuálnym znením.

d. Registrovaný poskytovateľ služieb može prezentovať všetky svoje služby, na ktoré má platné povolenie na podnikanie a odbornú sposobilosť.

e. Registrovaný poskytovateľ služieb môže prezentovať na portali podnosom.sk údaje o firme vo forme vizitky a informácie o svojich prevádzkách. Zároveň Poskytovateľ služieb súhlasí so zverejnením údajov uvedených vo vizitke a o svojich prevádzkach.

f. Údaje vyplnené v registračnom formulári budú použité len na komunikáciu medzi poskytovateľom služieb a prevádzkovateľom portálu.

 

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa služieb

a. Každý prevádzkovateľ služieb je oprávnený registrovať vo vlastnom mene vlastnú firmu, vlastné prevádzky a poskytované služby. Registrácia a prezentovanie prevádzok a služieb je bezplatné

b.Prevádzkovateľ služieb je povinný:

b.1. uvádzať pravdivé údaje o firme, o jej prevádzkach a poskytovaných službách.

b.2. zverejňovať iba informácie, týkajúce sa poskytovaných služieb, ktoré musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a dobrými mravmi.

b.3. rešpektovať odmietnutie registrácie firmy alebo jej služieb zo strany prevádzkovateľa portálu.

 

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu podnosom.sk

a.Prevádzkovateľ portálu je v prípade podozrenia porušovania povinnosti zo strany prevádzkovateľa služby, oprávnený zablokovať alebo úplne zrušiť registráciu poskytovateľa, prevádzok a služieb.

b. Prevádzkovateľ portálu podnosom.sk má právo odmietnuť registráciu firmy alebo jej služby i bez uvedenia dôvodov. Prevádzkovateľ služieb nemá právny nárok na registráciu svojej firmy, prevádzok a služieb.

c. Prevádzkovateľ portálu zodpovedá za funkčnosť podnosom.sk.

d. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za údaje uvedené Prevádzkovateľom služieb pri registrácii firmy, jeho prevádzok, vizitky a poskytovaných služieb.

 

VI. Práva užívateľa

a.Užívateľ je oprávnený vyhľadávať ponuky služieb na portáli podnosom.sk bezplatne.

 

VII. Záverečné ustanovenia

a. Platnosť a účinnosť všeobecných obchodných podmienok je od 01.12.2015.

b. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený tento dokument meniť, dopĺňať a zverejniť na portáli podnosom.sk